Regulamin zakupów

Warunki handlowe

 

I.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) są zgodne z postanowieniami ustawy nr. 40/1964 Dz. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Kodeksem Cywilnym”), ustawa nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nie. 372/1990 Dz. o przestępstwach z późniejszymi zmianami (dalej tylko „Ustawa o ochronie konsumentów”), ustawa nr. 102/2014 Dz. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów na odległość”)

 

Naturzon s.r.o.,

IČO: 52131050,

DIČ: 2120901948,

IČ DPH: SK2120901948 według555 §4,

Z siedzibą: ul. Tolstého 13, 05801 Poprad, Słowacja

wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Preszowie, sekcja Sro, sygn. akt 37511 / P

kontakt:

email     info@deminas.pl 

telefon   +48 604 929 702 

www.deminas.pl 

 

(zwany dalej „sprzedawcą”)

 

2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki między sprzedającym a osobą fizyczną, która zawiera umowę kupna (dalej „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.deminas.pl (dalej „sklep internetowy”). Ze względu na obowiązujące prawo rozróżnia się kupującego, który jest konsumentem i kupującego, który konsumentem nie jest:

- Kupujący konsument lub tylko konsument to osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy nie działa w ramach swojej handlowej lub innej działalności gospodarczej. To osoba fizyczna, która kupuje towary lub korzysta z usług w innym celu niż handlowanie tymi towarami lub usługami.

-Kupujący, który nie jest konsumentem, to osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej handlowej lub innej działalności gospodarczej i która kupuje towary lub korzysta z usług w celu handlu tymi towarami lub usługami. Tego typu kupujący podlega pod regulamin warunków zakupu w zakresie, który go dotyczy i pod kodeks handlowy.

3. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.

4. Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna są zawierane w języku polskim.

 

II.

Informacje o towarach i cenach

 1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne cechy podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Podane ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w sklepie internetowym.
 2. Wszelkie prezentacje towarów zamieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.
 3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowane są w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko wtedy, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.
 4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.

 

III.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) kupujący ponosi sam. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
 2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:
 • poprzez swoje konto klienta, po uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym,
 • wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

3. Kupujący podczas składania zamówienia wybiera towar, ilość sztuk towaru, sposób płatności i dostawy.

4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego zapoznania się z niniejszym regulaminem.

5. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący wpisał podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

6. Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego dodatkowych informacji, nawet po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru w uzgodnionym terminie i jednocześnie nie uzgodnienia z Kupującym dostawy innego odpowiedniego towaru lub innego terminu dostawy. Zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru.

7. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełnione przez sprzedającego, może on przesłać kupującemu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmienioną ofertę uważa się za nową wersję umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty przez sprzedającego na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.

8. Wszystkie zamówienia otrzymane przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania przez kupującego powiadomienia o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu lub e-mailem sprzedającego podanym w niniejszym regulaminie.

9. W przypadku oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu w tej błędnej cenie. Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła mu zmienioną ofertę na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nową wersję umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego nowej umowy i przesłanie potwierdzenia na adres e-mail sprzedającego.

 

IV.

Konto klienta

 1. Na podstawie rejestracji dokonanej przez kupującego w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji.
 2. Podczas rejestracji na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie klienta oraz przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za prawdziwe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji potrzebnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.
 5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez dłuższy czas lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna lub niniejszych warunków.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedawcy lub w przypadku niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

V.

Warunki płatności i dostawa towaru

 1. Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna mogą zostać uiszczone przez kupującego w następujący sposób:
 • Bezgotówkowo kartą płatniczą za pośrednictwem bramki GoPay
 • za pobraniem przy odbiorze towaru

2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do pokrycia sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.

5. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.

6. Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej płatności, podając wszystkie wymagane dane i w terminie.

7. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie jest kaucją.

8. Towar dostarczany jest kupującemu:

 • na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu
 • za pośrednictwem paczkomatu, na miejscu wskazanym przez kupującego

9. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.

10. Koszty dostawy towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru, podane są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Jeżeli sposób transportu zostanie uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, to kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

11. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest odpowiednio pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczeniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostawy.

12. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otwarcie przesyłki, kupujący nie musi przyjmować przesyłki od przewoźnika.

13. Sprzedający wystawi kupującemu dokument sprzedaży – fakturę. Dokument jest wysyłany na adres e-mail kupującego.

14. Kupujący nabywa prawo własności do towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru, w tym koszty dostawy, ale najpierw towar musi odebrać. Odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenie, zniszczenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie uczynił tego  w wyniku naruszenia umowy kupna.

 

VI.

Odstąpienie od umowu

 1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.
 2. Jeżeli umowa kupna zawierana jest na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego) lub poza lokalem sprzedającego, a jednocześnie jeżeli sprzedający w odpowiednim czasie przekazał kupującemu informację o prawie do odstąpienia od umowy kupna, warunki, termin i tryb wykonania prawa odstąpienia od zakupu łącznie z przekazaniem formularza do odstąpienia od umowy (zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 lit. h) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość) i jednocześnie spełnienione są wymagania określne prawem, kupujący ma prawo na podstawie ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość bez podania przyczyny odstąpić od umowy kupna bez ponoszenia kary.
 3. Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni
 • z chwilą odbioru towaru, który został dostarczony jako ostatni, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest towar zamówiony, który jest dostarczany osobno,
 • moment odbioru ostatniej części lub ostatniej sztuki, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,
 • z chwilą przejęcia pierwszego dostarczonego towaru, jeżeli przedmiotem umowy kupna jest towar dostarczony w określonym terminie.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość nie może m.in. odstąpić od umowy sprzedaży:

 • świadczenia usługi, jeżeli świadczenie usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając zgodę traci prawo odstąpienia od umowy po pełnym spełnieniu usługi oraz i nastąpiło pełne świadczenie usługi,
 • sprzedaż towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od ruchów cen na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • sprzedaż towarów wykonanych na specjalne potrzeby konsumenta, towarów na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
 • sprzedaż towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub szybkiemu obniżeniu jakości,
 • sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu,
 • sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter mogą po dostarczeniu zostać nierozłącznie zmieszane z innymi towarami,
 • sprzedaż napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ich dostawa jest możliwa najwcześniej po 30 dniach, a ich cena uzależniona jest od ruchów cen rynkowych, na które sprzedawca nie ma wpływu,
 • dokonania pilnych napraw lub konserwacji wyraźnie żądanej przez Konsumenta od Sprzedawcy; nie dotyczy to umów o świadczenie usług oraz umów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów innych niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, jeżeli zostały one zawarte podczas wizyty Sprzedawcy u Konsumenta, a Konsument nie zamówił tych usług w przedsprzedaży lub towarów,
 • sprzedaż nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeżeli konsument je rozpakował,
 • sprzedaż czasopism, z wyjątkiem sprzedaży na podstawie umowy o prenumeratę oraz sprzedaży książek niedostarczanych w opakowaniach ochronnych,
 • świadczenie usług noclegowych innych niż zakwaterowanie, przewóz rzeczy, wynajem samochodów, świadczenie usług gastronomicznych lub świadczenie usług związanych z wypoczynkiem i zgodnie, z którymi sprzedawca zobowiązuje się świadczyć te usługi w uzgodnionym czasie lub w uzgodnionym terminie,
 • dostarczanie treści elektronicznych innych niż na nośniku materialnym, jeżeli jego dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę traci prawo odstąpienia od umowy.

5. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy kupna, kupujący musi przesłać jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy w terminie określonym w ust. 3 art. VI niniejszych Warunków.

6. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna, który znajduje się tutaj: wzór formularza odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedawcy określony w niniejszych warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

7. Kupujący, który odstąpił od umowy kupna, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą.

8. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna, jest on zobowiązany zwrócić Sprzedającemu Towar nabyty na podstawie umowy kupna, z której odstąpił, lub odesłać go na adres siedziby Sprzedającego:  Fulfillment.cz - Naturzon, Do Čertous 2634/7 Hala H1, logistický park P3, 19300, Praha 20 nie później niż 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Konsument ponosi koszty transportu przy zwrocie Towaru do Sprzedawcy. Zwracamy uwagę, że zwracany Towar przesłany za pobraniem nie zostanie przez nas przyjęty i zostanie odesłany do Ciebie na Twój koszt.

9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna, wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które od niego otrzymał, w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.

10. Jeżeli kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru oferowany przez sprzedającego, sprzedawca zwróci kupującemu koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia towaru.

11. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący przekaże towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

12. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie nieuszkodzonym, nie noszonym i niezanieczyszczonym oraz, w miarę możliwości, w oryginalnym opakowaniu, kompletny, tj. ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, całą dokumentacją, czysty, nieuszkodzony i, jeśli to możliwe, z oryginalnym opakowaniem, w stanie i wartości, w której go otrzymał. W przypadku odstąpienia od umowy kupna Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego lub odesłanego Towaru, które nastąpiło w wyniku obchodzenia się z Towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia wyglądu i cech Towaru. Dobra. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia  z ceny zwrotu zakupu za szkodę wyrządzoną towarowi.

13. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedający niezwłocznie informuje kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu i zwraca w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie otrzymane od niego na podstawie umowy środki, w tym koszty dostawy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

 

VII.

Rękojmia

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Towar zgodnie z umową kupna i bez wad prawnych i faktycznych.
 2. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru, które posiada w momencie dostawy. Uprawnienia Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania określone są w Kodeksie Cywilnym.
 3. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w Umowie kupna lub w karcie gwarancyjnej, sprzedający nie przejmuje żadnej gwarancji za jakości Towaru.
 4. Zobowiązania sprzedawcy w przypadku wadliwego towaru są minimalnie takie, jakie ma producent towaru. Kupujący ma prawo do skorzystania z warunków gwarancji do 24 miesięcy od dnia zakupionego towaru.
 5. Jeżeli kupujący słusznie obwinił sprzedawcę za wadę towaru, nie przysługuje termin na wykonanie uprawnień z wadliwego wykonania ani okres rękojmi za okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.
 6. Uprawnienie do rękojmi nie dotyczy towaru sprzedanego po cenie niższej za wadę, dla której uzgodniono cenę niższą, zużycia towaru spowodowanego normalnym użytkowaniem, towaru używanego z wadą odpowiadającą stopniowi używania lub noszenia towaru w momencie jego przejęcia przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawo do rękojmi nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odebraniem towaru wiedział, że towar jest wadliwy, lub jeżeli wadę spowodował sam kupujący.
 7. Z chwilą wykrycia przez Kupującego wady Towaru zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki zawiadomić Sprzedawcę, a następnie przekazać Towar zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy w celu obiektywnego zbadania wady Towaru. Jeśli kupujący nie poinformuje Sprzedającego o wadzie Towaru bezzwłocznej po jej stwierdzeniu, prawo rękojmi nie zostanie mu przyznane.
 8. Kupujący zobowiązany jest dołączyć (kopię) dowód zapłaty (dokument podatkowy) Towaru oraz dane z wypełnionego formularza reklamacyjnego (opis wad Towaru, wybrany sposób rozpatrzenia reklamacji oraz dane kontaktowe Kupującego) do reklamowanego Towaru.
 9. Przy reklamacji kupujący może wykorzystać formularz reklamacyjny, który Sprzedający udostępnia tu: Wzór formularza reklamacyjnego.
 10. Jeżeli Kupujący reklamuje towar, jest zobowiązany odesłać Sprzedającemu Towar nabyty na podstawie umowy kupna na adres siedziby Sprzedającego: Fulfillment.cz - Naturzon, Do Čertous 2634/7 Hala H1, logistický park P3, 19300, Praha 20, Czechy

11. W przypadku wystąpienia wady kupujący może złożyć reklamację u sprzedawcy i żądać:

 • Wymiany towaru na nowy
 • Naprawy towaru
 • Obniżenia oryginalnej ceny
 • Odstąpienia od umowy

12. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy

 • Jeśli towar ma wyraźną wadę
 • jeżeli nie jest w stanie właściwie korzystać z rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie
 • przy większej ilości wad towaru

13. Istotne jest naruszenie umowy kupna, o którym strona naruszająca wiedziała już w momencie zawierania umowy lub musiała wiedzieć, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie.

14. W przypadku wady stanowiącej drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy niemożliwa do usunięcia), kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

15. Jeśli wada, którą można usunąć, wystąpiła wielokrotnie po naprawie (zazwyczaj trzecia reklamacja z powodu tej samej wady lub czwarta z powodu różnych wad) lub towar ma kilka błędów (zwykle co najmniej trzy błędy na raz), kupujący ma prawo do żądania rabatu od ceny zakupu, wymiany lub odstąpienia od umowy.

16. Kupujący składając reklamację zobowiązany jest poinformować sprzedawcę, jakie prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko w przypadku poproszenia kupującego o usunięcie wady, która okaże się nie do usunięcia. Jeżeli kupujący nie wybierze w terminie swojego prawa z istotnego naruszenia umowy, ma takie same prawa, jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

17. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący po odstąpieniu od umowy może żądać zwrotu pełnej ceny zakupu.

18. Jeżeli sprzedający udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed odbiorem lub sam go spowodował, sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego.

19. Kupujący nie może reklamoać przecenionego towaru z powodu, dla którego dany towar jest przeceniony.

20. Jednakże w przypadku uznania reklamacji Kupującego za zasadną, przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów związanych ze złożeniem uzasadnionej reklamacji. Przez te koszty rozumie się najniższe niezbędne koszty (tj. koszt przesłania Towaru w najniższej cenie). Żądanie zapłaty tych kosztów należy zgłosić nie później niż 1 miesiąc od dnia wysłania potwierdzenia sposobu rozpatrzenia reklamacji Towaru.

21. Po otrzymaniu reklamowanego Towaru, Kupujący otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania reklamacji wraz z jej treścią. Po otrzymaniu reklamowanego Towaru niezwłocznie dokonywana jest ocena wady i zawiadomienie o wyniku, ocena zasadności reklamacji Towaru, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu potrzebnego na profesjonalną ocenę wady.

22. W przypadku potwierdzenia, że ​​reklamowany Towar jest wadliwy, proces reklamacyjny zostaje zamknięty w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia z tytułu wad Towaru. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie liczy się w przypadku nie otrzymania przez Sprzedającego wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji (części Towaru, dowodu wpłaty itp.). Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego jak najszybszego uzupełnienia dokumentów.

23. W przypadku uznania reklamacji Towaru za zasadną i słusznego żądania przez Kupującego zwrotu ceny zakupu jako sposobu załatwienia reklamacji, Sprzedający prześle zapłaconą cenę zakupu z powrotem na rachunek bankowy wskazany w formularzu reklamacyjnym , nie później niż 14 dni roboczych od wysłania Kupującemu potwierdzenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.

24. Prawo do nienależytego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz jest wadliwa, lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

25. W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupującemu przysługuje zwrot celowo poniesionych kosztów w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa od sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu rękojmi, w przeciwnym razie sąd nie musi go przyznać.

26. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji.

 

VIII.

Dostawa

 1. Strony zawierające umowy mogą przesyłać sobie wzajemną korespondencję elektroniczną.
 2. Kupujący doręcza sprzedającemu korespondencję na adres e-mail podany w niniejszych warunkach. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX.

Dane osobiste

 1. Wszystkie informacje, które podajesz w ramach naszej współpracy, są poufne i tak je będziemy traktować. Jeśli nie wyrazisz nam pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w żadnym innym celu niż wykonanie umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być przesyłane do Ciebie powiadomienia handlowe, ponieważ jest to dozwolone przez prawo chyba, że odmówisz. Powiadomienia te mogą dotyczyć tylko podobnych lub powiązanych towarów i można je w każdej chwili w prosty sposób anulować (wysyłając list, e-mail lub klikając łącze w powiadomieniu handlowym). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy kontrahentami.
 2. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności TUTAJ.

 

X.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Słowacka Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem P. O. BOX 29, Bajkalská 21 / A, 827 99 Bratysława, adres internetowy: https://www.soi.sk/sk, jest odpowiedzialna za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Internetową platformę do rozwiązywania sporów on-line znajdziesz pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Może być ona wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym dotyczących umowy zakupu.

 2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Słowacka z siedzibą w Mlynské nivy 44 / A 827 15, Bratysława 212 Republika Słowacka, adres internetowy: https://esc-sr.sk/ zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r jest punktem kontaktowym w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i stanowi uzupełnienie rozporządzenia (WE) nr 1782/2013 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

 3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej. Kontrole handlowe wykonywane są, zgodnie z zakresem kompetencji, przez odpowiedni urząd ds. działalności gospodarczej. Słowacka Inspekcja Handlowa z kolei w ograniczonym zakresie nadzoruje między innymi przestrzeganie prawa zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów i ustawą o ochronie konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość.

 

XI.

Postanowienie końcowe

 1. Wszystkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Słowackiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Słowackiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 litera n) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym do układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów należą do Sprzedającego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez zgody sprzedającego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w Sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Podczas korzystania ze sklepu internetowego kupujący nie może stosować procedur mogących negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy i korzystanie z serwisu internetowego, przechowywanie jego treści lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.
 5. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 6. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dołączony do regulaminu.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie 30 czerwca 2021 r.