Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Naturzon s.r.o.,

z siedzibą pod adresem Tolstého 13, 05801 Poprad, Słowacja IČO: 52131050, DIČ: 2120901948 IČ DPH: SK2120901948 zgodnie z §4 Zarejestrowana w Preszowie, wydz. z oo, vl.č.37511 / P,

sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.deminas.pl

Administratorem danych osobowych jest firma Naturzon s.r.o.,

z siedzibą pod adresem Tolstého 13, 05801 Poprad, Słowacja IČO: 52131050, DIČ: 2120901948 IČ DPH: SK2120901948 zgodnie z §4, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Prešov, odd. z oo, vl.č.37511 / P,

reprezentowana przez inż. Rastislav Malec (zwany dalej „administratorem” lub „my”).

 

Przetwarzanie danych osobowych reguluje w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”).

Dla lepszej jasności i orientacji, poniżej objaśnione są często pojawiające się w Zasadach Przetwarzania następujące terminy.

E-shop – sklep internetowy prowadzony przez administratora, dostępny pod adresem www.deminas.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

Wiadomość handlowa – zazwyczaj wiadomość e-mail lub sms wysyłana w celu promowania podobnych produktów i usług,

Zamówienie – zrealizowana transakcja przez klienta z zamiarem zawarcia umowy kupna towaru, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku „Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

Formularz zamówienia – formularz służący do wypełnienia Danych Osobowych Kupującego, w tym zestawienia wybranych towarów, który służy do zawarcia umowy kupna

Dane osobowe – wszelkie informacje o użytkowniku, na podstawie których można go bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;

Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe, najczęściej klient lub potencjalny klient, użytkownik, nazywany również „Ty”;

Podmiot przetwarzający – wykonuje czynności Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie umowy lub innego upoważnienia dla administratora;

Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja lub zestaw operacji na Danych Osobowych lub zbiorach Danych Osobowych, która jest wykonywana przy użyciu zautomatyzowanych metod lub procedur, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, wyszukiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, tworzenie dostępne przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Szczególne kategorie danych osobowych – takie dane osobowe, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, religię lub światopogląd, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia lub życie seksualne lub orientację seksualną osoby. Za odrębną kategorię danych uważa się również dane genetyczne i biometryczne, jeżeli są przetwarzane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej;

 

I. Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe Klientów oraz określamy cele i sposoby przetwarzania. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, telefon komórkowy, dane rozliczeniowe, połączenie z bankiem, logowanie do konta użytkownika, zachowanie na koncie użytkownika, adres IP, pliki cookies.

Dane osobowe podane dobrowolnie. Użytkownicy dobrowolnie przekazują administratorowi dane osobowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w momencie Rejestracji lub Zamówienia w Sklepie Internetowym, lub w inny sposób (np. e-mail, telefon), komunikując się ze wsparciem E-shopu lub w inny podobny sposób.

Publicznie dostępne dane osobowe. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe pochodzące z publicznie dostępnych źródeł i łączyć je z Danymi Osobowymi, które podaje dobrowolnie.

Strony internetowe. Przetwarzamy również informacje o tym, kiedy odwiedzasz i przeglądasz naszą stronę internetową. Informacje te mogą obejmować m.in. adres IP, datę i godzinę dostępu do naszej strony internetowej, informacje o Twojej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach językowych. Możemy również przejrzeć historię Twojego zachowania na stronie internetowej lub w sklepie internetowym, m.in. Jakie linki na naszej stronie odwiedzasz i jakie towary są Ci wyświetlane. Jednak informacje o Twoim zachowaniu w sieci są anonimowe ze względu na Twoją maksymalną prywatność.

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia lub za pośrednictwem aplikacji, możemy również przetwarzać informacje o Twoim urządzeniu mobilnym (dane o Twoim telefonie komórkowym, wszelkie zapisy awarii aplikacji itp.).

Możemy gromadzić te dane w ramach protokołu lub za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia.

Portale społecznościowe. Administrator posiada profil na Facebooku. Wszelkie informacje, ogłoszenia lub materiały przekazywane za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych są również udostępniane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych tych platform. Ochrona danych osobowych jest adresowana odrębnie w ramach każdej z wymienionych platform.

II. Cele przetwarzania

Wszystkie powyższe kategorie danych osobowych są przetwarzane przez administratora, ponieważ są niezbędne do realizacji następujących celów:

  1. Wykonanie umowy i dbałość o klienta - Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, ew. prawidłowe przetwarzanie zamówień, w tym komunikacja z obsługą klienta.
  2. Konto użytkownika
  3. Jeśli posiadasz konto użytkownika, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, które przekazujesz nam w swoim profilu użytkownika. Dzięki temu możemy m.in. łatwo poinformować Cię, kiedy Zamówienie zostanie do Ciebie dostarczone.
  4. Newsletter - Wysyłanie promocyjnych wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych do zarejestrowanych użytkowników i/lub klientów w celu promowania podobnych produktów i usług. Możemy wysyłać komunikaty handlowe do naszych użytkowników lub kontaktów klientów, którzy, w oparciu o uzasadniony interes, promują podobne produkty i usługi poprzez marketing bezpośredni, ale tylko do momentu wyrażenia zgody przez odbiorcę. Oprócz uzasadnionego interesu możemy również wysyłać powiadomienia biznesowe do osób, które wcześniej wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i biznesowych. Korzystamy z usług strony trzeciej, z którą mamy stałą umowę o przetwarzanie powiadomień.
  5. Cookies – Cookies to małe pliki, które tymczasowo przechowują informacje w Twojej przeglądarce i są powszechnie używane w celu rozróżnienia zachowań użytkowników na stronie lub mogą służyć do lepszego targetowania reklam (tzw. marketingowe pliki cookies). Niektóre przetwarzanie plików cookie można uznać za przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzanych przez nas plikach cookie znajdziesz tutaj.
  6. Karty płatnicze: Nie mamy informacji o Twoich kartach płatniczych, są one dostępne tylko dla zabezpieczonej bramki płatniczej i odpowiedniej instytucji bankowej.
  7. Ocena satysfakcji klienta - Państwa satysfakcję z zakupu określamy za pomocą ankiety e-mailowej w ramach usług oceny, w które zaangażowany jest nasz e-shop. Zostanie on wysłany do Ciebie wkrótce po zakupie u nas, jeśli wyrazisz na to zgodę. Korzystamy z usług Podmiotu Przetwarzającego, który obsługuje usługę oceny, aby wysyłać kwestionariusze, oceniać Twoje opinie i analizować naszą pozycję rynkową; W tym celu możemy w szczególności podać informacje o zakupionym towarze oraz Państwa adres e-mail. Procedura ta jest możliwa na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu podobnych produktów i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

III. Planowany czas przetwarzania

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym przez czas trwania umowy.

Wszystkie kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane w celu rejestracji i utrzymywania konta użytkownika, maksymalnie przez okres 2 lat od ostatniego aktywnego przeglądania konta użytkownika / od usunięcia konta użytkownika, chyba że osoba, której dane dotyczą zażąda anulowania.

Czas przetwarzania danych osobowych w przypadku wysyłania Newslettera wynosi 2 lata od ostatniego aktywnego przeglądania Newslettera przez klienta, o ile osoba, której dane dotyczą nie zrezygnuje z odbioru wcześniej.

Należy pamiętać, że przetwarzamy szereg Danych Osobowych z powodów, dla których jest to wymagane przez prawo. Wyjątkiem są dokumenty podatkowe wystawione przez administratora. Administrator zgodnie z § 35 ustawy nr. 235/2004 Sb. Dokumenty podatkowe są przechowywane przez okres 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym miało miejsce świadczenie.

IV. Środki techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne

Środki techniczne i bezpieczeństwa. Mając na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz biorąc pod uwagę stosunek ceny możliwych środków do możliwości technicznych wprowadziliśmy zabezpieczenia techniczne oraz środki organizacyjne – we wszystkich obszarach, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych (w szczególności obsługa stron internetowych, prowadzenie e-shopu, agenda pracownicza, komunikacja z klientami). Spełniamy surowe wymagania stron RODO.

Korzystamy z bezpiecznego systemu informatycznego, który zapewnia Danym Osobowym bezpieczeństwo odpowiednie do stanu techniki, kosztów, charakteru, zakresu i celów przetwarzania.

Ustalenia organizacyjne. Wszyscy pracownicy mający dostęp do Danych Osobowych są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Dostęp do wszystkich systemów, w tym do systemu informatycznego, jest spersonalizowany i objęty hasłami, które są generowane na różne sposoby. System informatyczny rejestruje logi, dzięki czemu możemy kontrolować dostęp poszczególnych pracowników do poszczególnych baz danych. Pracownicy są regularnie szkoleni.

V. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Administrator przekazuje dane osobowe wyłącznie następującym podmiotom:

Podmiot Przetwarzający. Używamy tylko zweryfikowanych przez Administratora Podmiotów Przetwarzających, z którymi ma pisemną umowę i którzy zapewniają nam co najmniej taką samą gwarancje bezpieczeństwa, jaką my dla Ciebie. Są to wyłącznie Podmioty Przetwarzające, które pochodzą z UE lub z bezpiecznych krajów zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej. Wszyscy ci partnerzy są związani obowiązkiem zachowania poufności i nie mogą wykorzystywać udostępnionych danych do innych celów niż te, dla których administrator im je udostępnił.

Naszymi Podmiotami Przetwarzającymi są firmy księgowe: Biuro usług księgowych s.r.o., Trinital Workgroup s.r.o. Przewoźnicy GLS, PPL Shipyard, Czech Post, usługi fullfilmowe: Fulfillment CZ s.r.o., Mailchimp usługi e-mailingowe, programiści lub specjaliści ds. marketingu, dostawcy oprogramowania i rozwiązań chmurowych. Na życzenie udostępniamy dane naszych przetwórców.

Zobowiązania prawne. Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim poza Podmiotami przetwarzającymi, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w odpowiedzi na wymogi prawne organów publicznych lub na żądanie sądu w postępowaniu sądowym.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Możesz zażądać od nas dostępu do Danych Osobowych oraz zażądać korekty, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ( czego Administrator nie robi).

Z Twoich praw do zmiany Z przetwarzania danych osobowych możesz skorzystać pod adresem e-mail info@deminas.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby móc bezzwłocznie spełnić Twoje prośby. Mogą jednak wystąpić okoliczności, w których nie możemy zapewnić dostępu (na przykład, jeśli żądane informacje zagrażają prywatności innych osób lub innym uzasadnionym prawom lub gdy koszt zapewnienia dostępu byłby nieproporcjonalny do zagrożeń dla prywatności osoby w konkretnym przypadku). Możemy podjąć uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronach praw osób, których dane dotyczą.

A. Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnie z art. 15 RODO będziesz miał prawo dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania od administratora: potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe, informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, których dane dotyczą, odbiorcach, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną udostępnione, planowany czas przetwarzania, o istnieniu prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych dotyczących Osoby, której dane dotyczą lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do wniesienia skargi z Organem Nadzorczym o wszelkich dostępnych informacjach o źródle Danych Osobowych, w przypadku nieuzyskania, że ​​nastąpiła zautomatyzowana decyzja, w tym profilowanie, o odpowiednich zabezpieczeniach udostępniania danych poza UE, pod warunkiem, że prawa i wolności innych osób, które to dotyczy nie zostaną naruszone, a także kopię Danych Osobowych.

W przypadku ponownego żądania Administrator będzie uprawniony do pobrania należytej opłaty za kopię Danych Osobowych.

B. Prawo do poprawiania błędnych danych

Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do poprawiania niedokładnych Danych Osobowych. Jesteś również zobowiązany do powiadomienia o zmianach w swoich Danych Osobowych (np. Zapisy Profilu Użytkownika). Jednocześnie jesteś zobowiązany do współpracy w przypadku stwierdzenia, że ​​przetwarzane przez nas Dane Osobowe są nieprawidłowe. Korektę wykonamy bez zbędnej zwłoki, ale zawsze z uwzględnieniem dostępnych możliwości technicznych.

C. Prawo do usunięcia

Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo do usunięcia Danych Osobowych, które Cię dotyczą, jeżeli Przetwarzanie tych danych osobowych nie będzie uzasadnione. Dysponujemy mechanizmami zapewniającymi automatyczną anonimizację lub usunięcie Danych Osobowych, jeśli nie są już potrzebne do celu, w jakim były przetwarzane.

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO przysługuje Ci prawo do ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia reklamacji, jeżeli negujesz prawidłowość Danych Osobowych, przyczyny ich przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec ich przetwarzania.

E. Prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Zgodnie z art. 19 RODO

Masz prawo do otrzymania powiadomienia w przypadku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeśli Dane Osobowe zostaną poprawione lub usunięte, poinformujemy o tym poszczególnych odbiorców, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku.

F. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do przenoszenia danych, które Cię dotyczą, a które dostarczyłeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania przeniesienia tych danych do innego administratora.

Jeżeli podajesz Dane Osobowe w związku z naszymi zobowiązaniami umownymi lub za Twoją zgodą, a przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, masz prawo do uzyskania takich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Tam, gdzie jest to technicznie możliwe, dane mogą być również przekazane wyznaczonemu przez Ciebie administratorowi, pod warunkiem, że osoba działająca w imieniu danego administratora jest należycie wyznaczona i upoważniona.

W przypadku, gdyby skorzystanie z tego prawa mogło niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności osób trzecich, Twoje żądanie nie zostanie spełnione.

G. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Jeżeli nie wykażemy, że istnieje ważny prawnie uzasadniony powód przetwarzania, który przeważa nad Twoimi interesami lub prawami i wolnościami, zaprzestaniemy przetwarzania na podstawie sprzeciwu bez zbędnej zwłoki.

W przypadku wniesienia sprzeciwu do przetwarzania związanego z marketingiem bezpośrednim, bez zbędnej zwłoki zaprzestaniemy przetwarzania.

H. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i biznesowych może być w każdej chwili odwołana. Odwołanie musi być wyraźnym, zrozumiałym i zdecydowanym wyrazem woli.

Przetwarzaniu danych z plików cookies można zapobiec ustawiając przeglądarkę internetową.

I. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Przysługuje Ci prawo do tego, aby nie być przedmiotem jakiejkolwiek decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne lub ma na nie istotny wpływ. Stwierdza jednak, że nie wykonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez wpływu osądu ludzkiego, które mają skutki prawne dla Podmiotów danych.

 

 VIZakończenie

Zasady te można zmienić tylko na piśmie. Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@deminas.pl.

Zasady ochrony danych osobowych od 1 grudnia 2020 r.